12. 3. 2013

Zmluva o pôžičke (vzor)

V prípade, že ste si už niekedy v minulosti brali úver, alebo sa ešte len na to chystáte v drvivej väčšine prípadov natrafíte na zmluvu o pôžičke. Čo ale zmluva o pôžičke je, a ako vyzerá (vzor zmluvy o pôžičke)? Ak Vás zaujímajú odpovede na tieto otázky, pokračujte v čítaní.

Zmluva o pôžičke sa uzatvára podľa §657 a nasl. z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Zákon definuje podľa obchodného zákonníka zmluvu o pôžičke ako takú zmluvu, pri ktorej veriteľ pôžičky prenecháva právo dlžníkovi na ľubovoľné zaobchádzanie s vecou určenou podľa druhu, ktorá je predmetom danej zmluvy o pôžičke. Vecou sa myslia najmä peniaze, ale aj iné hnuteľné majetky. Podstatou takej zmluvy o pôžičke je fakt, že sa nevracia presne tá istá vec, ale vec rovnakého druhu. Čiže nevraciate presne tie isté peniaze, ktoré Vám veriteľ požičal, ale inú, avšak rovnakú sumu.

Zmluva o pôžičke môže byť uzatvorená aj ústnou dohodou, ale aj písomnou formou. Súčasťou takejto zmluvy sú dve strany – dlžník a veriteľ. Dlžník môže byť pritom fyzickou, aj právnickou osobou a to isté platí aj pre veriteľa. Neexistuje žiadna špecifická forma, ktorá by určovala náležitosti zmluvy o pôžičke tak, aby mohla nadobudnúť platnosť. Dokonca pri menších sumách netreba ani zmluvu overovať notárom.
Zdroj: obecnana.ocu.sk

Existujú však isté praktické usmernenia, ktoré majú zabrániť poškodeniu jednej, alebo oboch zo strán, uvedených v zmluve. Ak je predmetom zmluvy o pôžičke vyššia čiastka peňazí, potom je vhodné, aby minimálne dlžníkov podpis bol úradne overený pred notárom. Prečo? Takto sa chráni veriteľ pred potenciálnou situáciou, kedy by dlžník tvrdil, že to nebol on, kto podpísal zmluvu o pôžičke. Tento úkon ale chráni aj dlžníka. Zmluvu by mohol podpísať niekto iný pod jeho menom, peniaze by si vzal, ale záväzok splatenia by hodil na niekoho druhého. Avšak keď bude zmluva obsahovať notársky overený podpis, podobná situácia nehrozí. Druhá forma ochrany majetku veriteľa spočíva v tom, že požičanú sumu odošle pomocou bankového prevodu na účet dlžníka, alebo ju tam vloží v hotovosti. Takto má dôkaz o tom, že požičané peniaze naozaj dlžník obdržal a v prípade nutnosti tento dôkaz obstojí aj pred súdom.

Zmluva (dohoda) o pôžičke vzor
Ako už bolo vyššie spomenuté, zmluva o pôžičke nemá špecifickú formu a vo všeobecnosti vzaté, každá vyzerá inak. Vzor zmluvy o pôžičke si môžete pozrieť napríklad tu.

Obľúbené príspevky